Podatek transportowy i co warto o nim wiedzieć

Każdy właściciel pojazdu co roku staje przed niezaprzeczalnym faktem zapłaty podatku od samochodu lub innego środka transportu. Nieterminowa płatność prowadzi do powstania zadłużenia. Jest to dość nieprzyjemne, zwłaszcza jeśli chodzi o zadłużenie wobec państwa. Jak sprawdzić zadłużenie z tytułu podatku transportowego, a także warunki i sposoby jego spłaty, powinien pamiętać każdy właściciel samochodu.

Obliczanie podatku

Czym jest ten podatek

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, podatek transportowy jest obowiązkową składką pieniężną pobieraną od osób posiadających dowolny pojazd silnikowy. Płatność jest dokonywana na podstawie pisemnego zawiadomienia wysłanego listem poleconym przez służbę podatkową regionu. Do obliczenia wysokości opłaty brana jest pojemność silnika pojazdu, a dokładniej jego moc. Liczba koni mechanicznych w pojeździe jest mnożona przez ustawową stawkę. Dla każdego regionu istnieje określony parametr stawki. Należy wziąć pod uwagę, że podatek jest nakładany dokładnie na właściciela. Opodatkowanie to nie dotyczy osób, które rozporządzają pojazdem na podstawie pełnomocnictwa.

Terminy płatności

Niepożądane jest dokonywanie płatności przed otrzymaniem powiadomienia z urzędu skarbowego. Urząd skarbowy wysyła dokument po 1 listopada. Od momentu otrzymania potwierdzenia właściciel samochodu ma 30 dni na dokonanie płatności. Nieterminowa zapłata za TC prowadzi do narastania zadłużenia, co pociąga za sobą bardzo negatywne konsekwencje, takie jak:

  • przymusowe ściąganie należności podatkowych przez komorników;
  • naliczanie kar i powstawanie jeszcze większego zadłużenia.

Gdzie znaleźć dane

Właściciel samochodu otrzymuje pokwitowanie z kwotą podatku i terminem płatności za pośrednictwem poczty. Ze względu na awarie w pracy poczty często zdarzają się sytuacje, w których dokument ten może w ogóle nie dotrzeć lub dotrzeć z dużym opóźnieniem. Dlatego pożądane jest, aby właściciele dowiedzieli się, czy istnieje dług z tytułu podatku transportowego bez opóźniania płatności. Istnieje na to kilka sposobów.

Służby podatkowe

Właściciel, który dysponuje dowolnym pojazdem, może sprawdzić zadłużenie, przychodząc do urzędu skarbowego w miejscu rejestracji. Przedstawiając paszport lub inny dokument tożsamości, właściciel samochodu otrzyma wszystkie niezbędne informacje o zaległej płatności i terminach płatności. Ta klasyczna metoda staje się coraz mniej popularna, ponieważ ze względu na kolejki w urzędzie skarbowym i powolną obsługę wiąże się z dużymi kosztami czasowymi.

Ujednolicony Rosyjski Portal Usług Państwowych (URPSU)

Na USPSU wszystkie niezbędne informacje zostaną dostarczone właścicielowi samochodu:

  • według nazwiska, imienia, nazwiska rodowego i numeru paszportu;
  • według numeru NIP;
  • według numeru certyfikatu ubezpieczenia obowiązkowego państwowego ubezpieczenia emerytalnego (SNILS);
  • według numeru samochodu.

Portal usług państwowych

Autoryzacja na Ujednoliconym Portalu Usług Państwowych trwa dość długo. Następnie na stronie można nie tylko sprawdzić zadłużenie osób fizycznych z tytułu podatku transportowego, ale także wyjaśnić dane dotyczące innych długów wobec państwa, jeśli takie istnieją.

Strona internetowa Federalnej Służby Podatkowej (FTS)

Po zakończeniu krótkiego procesu rejestracji na stronie FTS, płatnik otrzyma wszystkie niezbędne informacje na temat istnienia zaległości. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak sprawdzić podatek transportowy, na portalu dostępna jest szczegółowa instrukcja wideo. W tym miejscu istnieje możliwość zarówno sprawdzenia obecności długów w transporcie, jak i dokonania płatności online lub wydrukowania pokwitowania za jej dalszą płatność. Powinieneś wiedzieć, że wszystkie dostępne informacje o długach na stronie FTS są dostarczane z uwzględnieniem terminu dokonania płatności. Jeśli termin ten jeszcze nie nadszedł, strona może nie zawierać żadnych informacji.

Strona internetowa Federalnej Służby Komorniczej (FSSP)

Niezapłacenie podatku transportowego w terminie może skutkować skierowaniem sprawy do sądu. A wtedy windykacja długu zostanie przekazana w ręce komorników. Jeśli właściciel samochodu znajdzie się w takiej sytuacji, informacje o wysokości długu można wyjaśnić na stronie internetowej Federalnej Służby Nadzoru Pojazdów Samochodowych. W sekcji «Bank danych postępowania egzekucyjnego», wprowadzając dane osobowe, można wyjaśnić wszystkie informacje o długach z możliwością wydrukowania czeku.

Wielu właścicieli pojazdów nie zgadza się z naliczaniem podatku transportowego, uważając, że pieniądze, które płacą, trafiają donikąd. Nie da się jednak uniknąć jego płacenia. Terminowa płatność może uchronić przed wystąpieniem zaległych zobowiązań wobec państwa i wszystkich upokarzających konsekwencji, które się z nimi wiążą.